У првом полугодишту школу су похађала 753  ученикa у 27 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор,    комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

 

Извештај о успеху и владању ученика свих профила  на крају другог класификационог периода  у школској 2021/2022. години

На крају првог полугодишта у 27 одељења је 753 ученика. Са позитивним успехом је 526 ученик (70%), 43 (6%) ученика је неоцењено, са недовољним оценама је 184 (24%) ученика. Број неоцењених ученика је знатно мањи него прошле школске године јерје ово полугодиште регуларно завршено према Календару рада, за разлику од прошле године  када се полугодиште завршило 18.децембра   а у периоду од 30.новембра до 18.децембра настава се реализовала на даљину.

Ученици су направили 28911 оправданих  изостанака,  1028 неоправданих , укупно  29939. Просек изостајања је 39 оправдана изостанка по ученику и 1 неоправдан по ученику. Изостанци су дуплирани у односу на прошлу годину када је просек оправданих  био 18. Наравно година за поређење није референтна због начина рада и трајања полугодишта.

Бројно стање

Успех ученика

Владање ученика

Изостанци укупно/просек по ученику

Одељење

Бр.ученика

Одличан

Вр.добар

Добар

Довољан

Укупно

Са 1 недовољном

Са 2 недовољне

Са 3 и више недовољних

УКУПНО

Неоцењени

Примерно

Врло добро

Добро

оправдани

неоправдани

укупно

I-IV

693

117

303

83

0

503

83

53

21

157

33

666

21

6

26144

893

27055

I-III

60

3

11

9

0

23

10

9

8

27

10

54

6

0

2749

135

2884

УК

753

120

314

92

0

526

93

62

29

184

43

720

27

6

28911

1028

29939

%

 

16

42

12

0

70

12

8

4

24

6

96

4

0

39

1

40

                                         

Табела бр 3. Успех ученика на нивоу школе

 

У првом полугодишту школу је похађало 773 ученикa у 27 одељења образовних рофила: економски техничар, финансијски администратор,   комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

Извештај о успеху и владању ученика свих профила на крају другог класификационог периода у школској 2020/2021. години

Од почетка другог полугодишта, 18.1.2021.  године  реализује  се настава по комбинованом моделу.

Од 8.3.2021. године реализује се настава на даљину, онлајн.

Од 29. марта 2021. године, дозвољено је позивање ученика у школу уз поштовање свих епидемиолошких мера да одговарају или раде писмене провере. 

На крају наставне године у школи је 780 ученика у 28 одељења образовних профила: економски техничар, финансијски администратор, банкарски службеник-оглед, службеник осигурања-оглед, комерцијалиста-редован профил, службеник у банкарству и осигурању и трговац