Закон о основа система образовања 2024.

Закон о средњем образовању и васпитању 2024.

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ 2024.

Правилник о обављању друштвено-корисног рада 2024.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 2024.

 

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања

ЗАКОН о средњем образовању и васпитању "Службени гласник РС", бр. 55 од 25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 6 од 24. јануара 2020, 52 од 24. маја 2021, 129 од 28. децембра 2021 - др. закон, 129 од 28. децембра 2021, 92 од 27. октобра 2023.

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о стандардима квалитета рада 

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Заштита детета од злостављања и занемаривања примена ОПШТЕГ ПРОТОКОЛА

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Међународни стандарди за превенцију употребе дрога у раду са ученицима

Стручно упутство_превенција употребе дрога код ученика

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадникао сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о вредновању квалитета рада установе 

Правилник о стручно-педагошком надзору 

Правилник о Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 

Правилник о ближем уређењу поступка набавки

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о евиденцији у средњој школи 

Закон о заштити података о личности

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности стр1 и стр 2