Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 105, у средњој школи се организује ученички парламент.

Ученички парламент чини по један  представник  из сваког  одељења, при чему сваки члан има свог заменика у случају одсуства. Бира се сваке године и има свог председника. Школске 2013/14. године, парламент броји укупно 32 члана. Председник парламента је Вељко Каранац, ученик одељења IV8.

Парламент се састаје крајем месеца према унапред усвојеном плану рада ученичког парламента, који је део годишњег плана рада школе. Разматра све теме од значаја за живот и рад свих ученика у школи. Kоординатори парламента су: Гордана Поповић Божанић, педагог школе, Јелена Поповић и Љиљана Драшковић, наставници економске групе предмета.

Након конституисања ученичког парламента, приступа се реализацији тема које су предвиђене, као што су: организовање акције „Књиге за наше другове“; затим организовање хуманитарне акције „сестре Јовановић“; предавања на актуелне теме из области економије, од стране професора и сарадника са разних факултета; учешће у раду „Канцеларије младих“, учешће у истраживачком пројекту, пружање идеја у циљу постизања још бољег успеха... У плану је и реализација уређења школског простора, организација сајма виртуелних привредних друштава, организација матуре и пружање одговора на све текуће недоумице и питања ученика током боравка у школи.

Од ученика се очекује да буду укључени у процес одлучивања кроз ученички парламент због тога:

 • Што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
 • Што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Што се тиме утиче на њихову бољу информисаност.
 • Што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Уопштено говорећи, ученички парламент даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:

 •  правилима понашања у школи,
 • годишњем програму рада,
 • школском развојном плану,
 • слободним и ваннаставним активностима,
 • учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.