На ванредном школовању образују се ученици путем преквалификације, доквалификације и промене статуса. Право на ванредно школовање имају лица која су старија од 19 година и редовни ученици који мењају статус.
Ванредан ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година. Владање ванредног ученика не оцењује се.
Преквалификација се може извршити на следеће смерове: економски техничар, финансијски техничар, трговински техничар, трговац.
Доквалификација се може извршити на следеће смерове: економски техничар, финансијски техничар, трговински техничар.
У оквиру школске године организује се пет рокова: новембар, јануар, април, јун, август. Комисију за пријем молби и утврђивање разлике испита именује директор школе.
Испитну комисију чине три члана: председник комисије (одељењски старешина), испитивач (професор предметне наставе) и члан (професор предметне наставе). Испитивач је у обавези да организује припремну наставу (консултације) непосредно пред сваки испит.