РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

Резултати анкете

Ова анкета је намењена ученицима завршних разреда ради испитивања њихових професионалних интересовања и планова. Анкетирање је обављено у марту 2013. године и добијени су следећи резултати.
Број ученика који је учествовао у анкетирању: 163
Успех ученика у претходном разреду:

Одлични

65

40%

Врло добри

64

39%

добри

34

21%

Полна структура узорка:

Дечаци

48

29%

Девојчице

115

71%

Намере  по завршетку школовања
Наставак школовања на  факултету/високој школи

Факултет /висока школа

број

проценат

 1. Економски факултет

48

29%

 1. Технички факултет у Чачку

13

8%

 1. Висока школа у Чачку

13

8%

 1. Учитељски факултет

11

7%

 1. Факултет политичких наука

10

6%

 1. Факултет за безбедност

10

6%

 1. Правни факултет

8

5%

 1. Факултет организационих наука

7

4%

 1. Филолошки факултет

6

4%

 1. Дефектологија

3

2%

 1. ДИФ

3

2%

 1. Туризам

2

1%

 1. Математика

2

1%

 1. Пољопривредни факултет

1

0.5%

 1. Поморски факултет

1

0.5%

 1. Екологија

1

0.5%

 1. Војна академија

1

0.5%

 1. Дизајн

1

0.5%

 1. Неодлучни

10

6%

Табела 1

Најважније информације приликом припрема за упис на факултет/ високу школу:

Информација

Број

Проценат

 1. Предмети који се полажу на пријемном испиту (обавезни и изборни)

144

83%

 1. Могућности за запошљавање након завршетка изабраног факултета

107

66%

 1. Време полагања пријемног испита

103

63%

 1. Број студената који се уписује на буџет

99

61%

 1. Најмањи број бодова који је  потребан да би се уписао изабрани факултет

91

56%

 1. Цена полагања пријемног испита

39

24%

 1. Износ школарине за самофинансирање

40

24%

 1. Градови у којима постоји факултет који желим да упишем

40

24%

 

Упознатост  ученика  са информацијама које су навели као најважније за припреме за упис на факултет/високу школу:

 1. Потпуно информисани

97

65%

 1. Делимично информисани

47

31%

 1. Нису информисани

7

4%

 

Запослење
Најважније информације приликом запошљавања

Информација

Број

Проценат

 1. Послове које се могу обављати са завршеном Економском школом

53

32%

 1. Установама у којима се може запослити са завршеном Економском школом

36

22%

 1. Документација  коју треба припремити приликом запошљавања

33

20%

 1. Службе  у којима се може  да радити са завршеном Економском школом

27

17%

 1. Како написати биографију

18

11%

 1. Улога Националне службе за запошљавање приликом запошљавања

11

7%

 

Упознатост  ученика  са информацијама које су навели као најважније приликом запошљавања:

 1. Потпуно информисани

38

61%

 1. Делимично информисани

7

11%

 1. Нису информисани

17

28%

 

Извори информација које су важне професионално опредељење ученика

Извор информација

број

проценат

 1. Медији (штампа, ТВ, интернет

74

45%

 1. Другови, вршњаци, пријатељи

63

39%

 1. Родитељи и рођаци

60

37%

 1. Студенти

56

34%

 1. Људи који су завршили студије

51

31%

 1. Школски наставници

34

21%

 1. Стручњаци за професионалну оријентацију (психолог, педагог)

13

8%

 1. Запослени

12

7%

 

Резултати вредновања школе као извора информација које су важне професионално опредељење ученика

Тврдња

нетачно/, није присутно

у мањој мери тачно/

присутно

у већој мери тачно/

присутно

тачно/

у потпуности присутно

1. У школи можемо да добијемо информације о могућностима наставка школовања или запошљавања

16

10%

67

41%

61

37%

17

10%

2. Наставници нас подстичу да тражимо допунске информације у вези са наставком

школовања или запошљавања

32

20%

61

37%

55

34%

16

10%

3. У школи могу добити савете у вези са избором факултета/занимања

21

13%

46

28%

62

38%

33

20%

4. Наставници истичу потребу сталног образовања

15

9%

38

23%

47

28%

66

40%

5. Наставници ми помажу да проценим сопствене способности, знања и вештине потребне за наставак школовања или запослење

17

10%

53

33%

41

25%

8

5%

 

Предлози ученика за активности које би у школи могле да се организују како би се ученицима обезбедиле информације које су важне за њихово професионално опредељење:

Посете предавача са факултета
Посете бивших ученика који су уписали факултете
Разговори са психологом
Посете представника привредних друштава
Секције

Закључак:

На основу података може се закључити:

да највећи број ученика остаје при свом примарном професионалном опредељењу, за подручје рада економија, право и администрација
да су ученици у већини  упознати са информацијама  које су им важне за професионално опредељење
Информисаност ученика је већа кад је наставак школовања у питању
да су најчешћи извори тих информација медији, пријатељи, родитељи и рођаци
око 50% ученика у школи не препознаје, у оквиру наставних и ваннаставних активности, утицај школе на њихов професионални развој

Задаци:

информисање ученика и родитеља у вези са запошљавањем након средње школе
обезбедити информације које су ученици навели као најмање познате
промовисање школе као важног фактора професионалног развоја ученика