План рада тима за заштиту ученика од ДНЗЗ за школску 2020/21. годину

 

Назив тима:

Тим за заштиту ученика/запослених од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања

Руководилац

Наташа Сарић

Број чланова

8

Тим за заштиту ученика од насиља

Активности чланова Тима за заштиту ученика од насиља  дефинисане су Планом и програмом заштите ученика од насиља за школску 2015/2016.

Активности Носиоци активности Време реализације

Часови одељењске заједнице у циљу реализације програма заштите ученика од насиља

Одељењске старешине

Септембар-јун

Саветодавни рад у  циљу развијања способности за решавањепроблема, комуникација

Одељењске старешине

Педагог

Психолог

Септембар-јун

Припреме и учешће ученика на спортским такмичењима и манифестацијама

Професори физичког васпитања

Септембар –мај

Дежурство у школи

Дежурни наставници

Дежурни ученици

Септембар-јун

Реализација плана рада тима за заштиту ученика од насиља

Душица Речевић, професор права

Септембар-јун

Реализација плана рада ученичког парламента

Педагог

Јелена Поповић, професор економске

Септембар-јун

Сарадња са Министарством унутрашњих послова поводом:  организације екскурзија и излета, превенције насиља у школи и интервенције у случајевима насиља у школи

директор

Септембар-јун

Интервентне активности у случајевима насиља

Душица Речевић, професор права, руководилац Тима за заштиту ученика од насиља

Септембар-јун

 

Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

Превенција насиља у школи

- врши превенцију насиља (организује спортска такмичења, трибине, вршњачке едукације, едукације...

- примењује Протокол о заштити ученика од насиља

- информише ученике, запослене и родитеље о врстама и појавама насиља, злостављања и занемаривања у школи, мерама превенције и интервенције

- води евиденцију о појавама насиља, злостављања и занемаривања у школи

- учествује у решавању одређених проблема везаних за насиље, злостављање и занемаривање у школи

- врши истраживање о степену насиља, злостављања и занемаривања у школи

- води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова...)

Ален Дакић,

Руководилац

Гордана Поповић-Божанић,

Анђелка Стојадиновић,

Мирослав Софијанић,

Мирјана Перуничић,

Зорица Ђелошевић,

Марина Пејовић,

Наташа Сарић,

Душица Речевић,

Јела Миликић

 

Активности чланова Тима за заштиту ученика од насиља дефинисане су Планом и програмом заштите ученика од насиља.