План рада тима за самовредновање за школску 2020/21. годину

 

Назив тима:

Тим  за самовредновање

Руководилац

Мирјана Тимотијевић

Број чланова

6

Тим за самовредновање

Циљеви тима

- Обезбеђивање података потребних за вредновање рада школе и унапређивање рада школе

- Вредновање доступности одговарајућих облика подршке ученицима

План самовредновања  за школску 2015/16.

Руководилац: Данијела Николић

Чланови: Јелена Недовић, Ивана Васовић, Катарина Ћурчић, Анђелка Стојадиновић, Данијела Рвовић, Слободанка Остојић, Зорана Илић, Мирјана Тимотијевић, Данијела Николић

Назив тима: Тим за самовредновање
Руководилац Данијела Николић
Број чланова 9
Месец Активности/ теме Сарадници *

Септембар

Састанак ради формирања тима и договора о будућем раду  

Октобар

 

Састављање анкете ради провере информисаности ученика и родитеља  о доступности одговарајућих облика подршке ученицима  

Новембар

 

Спровођење анкете међу ученицима првог и другог разреда и њиховим родитељима Одељенске старешине
                 Децембар Састанак ради сумирања и анализе резултата анкете  
Пезентовање резултата анкете и предлог мера за унапређење истих  

Фебруар

Састанак ради договора о раду у наредном периоду  

Март

Састављање анкете ради поновне провере доступности одговарајућих облика подршке ученицима  

Април

Понављање анкетирања ученика и родитеља Одељенске старешине
                   Мај Састанак ради сумирања и анализе резултата анкете  
Пезентовање резултата анкете и евентуални предлог мера за унапређење  
                  Јун Састављање извештаја за ученички извештај  
               Август Састављање извештаја за годишњи извештај школе  

 

Циљеви тима Задаци тима 2013/2014. Чланови тима

Обезбеђивање података потребних за вредновање рада школе и унапређивање рада школе

Израђује план анкетирања ученика, родитеља, наставника и послодаваца.... израђује анкете, организује анкетирање, спроводи анкетирање, статистички обрађује податке које прослеђује РЕЦЕКО тиму, води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова... )

Ивана Васовић, руководилац

Љиља Рисимовић

Милица Ранитовић

Слободанка Остојић

Данијела Николић

Снежана Радојичић

Татјана Благојевић

План самовредновања

У току школске 2013/2014. године у оквиру самовредновања рада школе, биће обухваћене област квалитета РЕСУРСИ-подручје вредновања: обезбеђеност материјално-техничких ресурса.

 

Областквалитета

 

Подручје вредновања

 

Начин прикупљања података

 

Инструменти за прикупљање података

 

Време прикупљања података

 

Носиоци активности

Ресурси

Обезбеђеност материјално – техничких ресурса

Посматрање

Правилник о нормативу

Друго полугодиште школске 2013/2014. године

Чланови тима за самовредновање