ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ

Резултати ће бити унети након одржаног такмичења ове школске године.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

Републичко такмичење из рачуноводства одржано је у Параћину у периоду 05-06. априла 2013 године. Економско трговинска школа  Параћин угостила је представнике 46 школа из Србије, за израду и прегледање задатка  били су задужени асистенти са Економског факултета Београд.

Представник Економске школе Чачак на овом такмичењу била је ученица Јелена Јочовић 46, предметни наставник Катарина Ћурчић. У свеукупном пласману Јелена је остварила 5. место.

Поред самог такмичења које је одлично организовано, домаћин се потрудио да употпуни слободно време како ученика тако и наставника.

 

Школски одбор

План рада Школског одбора

Програм рада Органа управљања (у даљем тексту: Школски одбор)

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС, 88/2017) регулисанe су надлежности Школског одбора.

Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Мандат органа управљања траје четири године. Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор у овој школској години чине:

Представници запослених:

 1. Павле Брковић (наставник економске групе предмета),
 2. Јасмина Јеремић Ћировић ( наставник економске групе предмета ) 
 3. Мирјана Милуновић ( наставник математике )

Представници родитеља:

 1. Зорица Козодеровић
 2. Мирјана Миловановић
 3. Дубравка Марић

Представници локалне самоуправе:

 1. Ивана Јањић
 2. Сања Караклајић
 3. Рајко Баралић
 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

Школски одбор има следеће надлежности:

 1. доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу излета, екскурзија, и стручно студијског путовања;
 6. расписује конкурс за избор директора Школе;
 7. именује Комисију за избор директора школе;
 8. даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе;
 9. закључује са директором Школе уговор о међусобним правима и обавезама, без заснива-ња радног односа, којим се утврђују права, обавезе и одговорности директора Школе;
 10. одлучује о правима и обавезама директора Школе;
 11. доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
 12. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 13. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 14. одлучује по жалби на решење директора;
 15. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду два представника ученичког парламента и представник синдиката школе без права одлучивања

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар Извештај о реализацији Годишњег плана рада и усвајање истог Презентација и рад на седници директор и стручна служба
Усвајње Годишњег  плана рада школе Презентација и рад на седници директор, педагог - психолог
Разматра и усваја Извештај о раду школе у претходној школској години Извештај педагог - психолог
Разматра и усваја извештај директора школе о реализацији екскурзије ученика другог разреда Извештај Директор
Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај Директор
Усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају претходне школске године Извештај педагог - психолог

Децембар

Јануар

Разматра успех ученика на крају првог класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог Презентација и рад на седници педагог - психолог
Извештај о финансијском пословању у 2018. години Извештај директор и рачуноводство
Усвајање Плана набавки за наредну годину Извештај директор
Усвајање Плана уписа ученика за наредну школску годину  Извештај  директор
Доношење одлуке о попису за 2018.годину и формирање комисија рад на седници директор
Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај директор

Фебруар

Mарт

Разматра успех ученика на крају првог полугодишта и предлаже мере за побољшање истог Извештај педагог - психолог
Усвајање Финансијског плана за наредну годину Финансијски план јединице локалне самоуправе директор и рачуноводство
Усвајање завршног рачуна и Извештаја о попису Извештај Рачуноводство и директор

Април

Мај

Разматра и усваја извештај директора школе о реализацији екскурзије ученика трећег разреда Извештај Директор
Разматра успех ученика на крају трећег класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог Извештај педагог - психолог
Јун Разматра успех ученика на крају наставне године Извештај Директор, педагог - психолог
Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај директор