Савет родитеља

Савет родитеља

Закон о основама система васпитања и образовања чланом 58. предвиђа формирање Савета родитеља. Савет родитеља је почео са радом од 2002. године када је донет Пословник о раду Савета родитеља Економске школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља има следеће надлежности:

- Предлаже представника родитеља деце, односно ученика у орган управљања

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

- Учествује у поступку предлагања изборних предмета

- Разматра услове за рад установе

- Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. Закона

- Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању

 

          Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе.

Извештаји и ГПР

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2023/2024.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА 2022/23. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

 

Планови рада разредних/ОДЕЉЕЊСКИХ већа

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА можете преузети

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА можете преузети овде

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА можете преузети овде

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА можете преузети овде

  

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

План рада Наставничког већа

Наставничко веће ради у седницама. За ову школску годину планиран је следећи програм рада:

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације

Септембар

 1. Презентација Годишњег планарада школе за школску 2020-2021.године
 2. Презентација Извештаја ораду школе у току 2019-2020.године
Презентација Директор Педагог Психолог
Октобар

1. Извештај о стручном студијском

путовању

Излагање Директор

Новембр

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
 2. Извештај о реализованим пројектима
  1. Праћење реализацијеГПР
Излагање

Директор

Чланови већа Педагог Психолог

Децембар

1. Послови и задаци у циљу израде полугодишњег Извештаја о раду школе за школску 2020-2021. годину Излагање Наставничко веће

Јануар

 1. Верификација успеха ученика на крају првогполугодишта
 2. Анализа успеха ученика накрају првогполугодишта
  1. Извештај о радушколе
 3. Извештај о плану уписа занаредну школскугодину
  1. Извештај сатакмичења
Излагање Извештај

Директор Педагог Психолог

Чланови већа

Март

1. Верификација успеха ученика на трећем класификационом периоду завршних разреда Излагање Наставничко веће

Април

1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог

периода

Излагање Психолог
Мај 1. Верификација успеха и владања на крају наставе завршних разреда Извештај Наставничко веће

Јун

 1. Верификација успеха ученика на завршном матурскомиспиту
 2. Послови и задаци у циљу израде Извештаја рада за школску2020-2021.
 3. Верификација успеха и владања ученика на крају другогполугодишта
 4. Верификација успеха на поправним испитима завршнихразреда
 5. Извештај о реализацији ГПР за 2020-2021. иГПР
  1. Календар рада за август2021.
Излагање Извештај

Наставничко веће

Педагог Психолог

Август

1. Послови и задаци у вези са израдом извештаја и ГПР

2. Календар рада за август

3. Верификација успеха ученика завршних разреда у августовском року

4. Анализа успеха и владања на крају текуће школске године

5. Верификација матурских испита у августу за текућу школску годину

6. Подела фонда часова

7. Подела одељенских старешинстава

 

Излагање Извештај Директор Педагог

 

Све седнице Наставничког већа почињу тачком усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа, а завршавају се тачком текућа питања.

Такмичења претходних школских година

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2014. ГОДИНЕ

 

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Српски језик и језичка култура

Рачуноводство

Енглески језик

Пословна информатика

Математика

Статисика

Основи економије

Пословна економија

Историја

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Резултати ће бити унети након одржаног такмичења ове школске године.