Образовни профил: Финансијски администратор

Подручје рада:економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

На овом смеру ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним привредним друштвима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да раде у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама у оквиру практичне наставе и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Финансијско – рачуноводствена обука се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Ученици сарађују са виртуелном централном банкомCVB - електронско банкарство путем интернета и од банке редовно добијају изводе.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на којима ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва.

Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштавана републичком нивоу.

У зависности од интересовања генерације ученици учествују и на међунараодним сајмовима.

Након завршеног средњег образовања, финансијски администратори могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друтвава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама...

Многи ученици се одлуче да упишу факултете што са успехом и чине.

Финансијски администратор ће умети да: обавља различите административне послове, самостално обавља послове платног промета, саставља и анализира финансијске извештаје, књиговодствено обухвата дужничко – поверилачке односе, обрачуна и књижи зараде, обрачуна и књижи амортизацију, евидентира послове са иностранством (увоз и извоз), презентује информације интерним и екстерним корисницима, архивира документа....

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Географија
 • Биологија

Стручни предмети:

 • Принципи економије
 • Рачуноводство
 • Финансијско пословање
 • Канцеларијско пословање
 • Пословна економија

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 2. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Историја

Стручни предмети:

 • Принципи економије
 • Рачуноводство
 • Финансијско пословање
 • Канцеларијско пословање
 • Пословна економија
 • Пословна информатика
 • Право
 • Финансијско – рачуноводствена обука

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 3. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Ликовна култура

Стручни предмети:

 • Рачуноводство
 • Финансијско пословање
 • Пословна економија
 • Право
 • Финансијско – рачуноводствена обука
 • Јавне финансије
 • Национална економија

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 4. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

 • Рачуноводство
 • Финансијско пословање
 • Финансијско – рачуноводствена обука
 • Статистика
 • Предузетништво
 • Ревизија

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Листа изборних предмета према програму образовног профила (трећи и четврти разред):

 1. Стручни предмети* - обавезно се бира бар у јеном разреду (трећем или четвртом)
 • Пословни енглески језик – трећи разред
 • Електронско пословање – трећи разред
 • Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника – четврти разред
 • Маркетинг – четврти разред
 1. Општеобразовни предмети
 • Екологија и заштита животне средине – четврти разред
 • Историја (одабране теме) – трећи разред
 • Музичка култура – трећи разред
 • Изабрани спорт – трећи и четврти разред