Службеник у банкарству и осигурању

Образовни профил: Службеник у банкарству и осигурању

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Досадашњи огледни образовни профили, службеник у осигурању и банкарски службеник су се спојили и преведени су у редован образовни профил Службеник у банкарству и осигурању од 2016/17. године.

Ученици ће током школовања имати могућност да практична знања стичу и у виртуелној банци, као и у виртуелном осигуравајућем друштву које оснивају у трећем разреду.

Планом је предвиђено да ученици провере и примене усвојена знања у школи у реалним банкама и осигуравајућим друштвима у којима ће обављати практичну (блок) наставу.

Службеник у банкарству и осигурању ће умети да: обавља послове са готовином, обавља послове по динарским рачунима правних и физичких лица, обавља послове везане за кредите становништва и правних лица, обавља девизне послове везане за физичка и правна лица, обавља послове везане за хартије од вредности, послове трезора, оставе и сефова, планира продају животног и неживотног осигурања, обавља продајне разговоре и закључује уговоре о осигурању, израђује поднуде (тарифирање), израђује полисе, обрађује захтев по полиси, организује сопствени рад и да сарађује са интерним и екстерним службама...

Након завршеног  средњег образовања, службеник у банкарству и осигурању може да се запосли у банкама, осигуравајућим друштвима, установама, удружењима, а ширина образовања које стичу омогућава упис на одговарајуће факултете или вискоке школе струковних студија.

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Историја, Биологија

Стручни предмети:

Принципи економије, Канцеларијско пословање, Рачуноводство, Банкарско пословање, Осигурање, Право

Изборни предмети: Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Историја, Географија

Стручни предмети:

Принципи економије, Канцеларијско пословање, Рачуноводство, Банкарско пословање, Осигурање, Право, Комуникација у продаји

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Банкарско пословање, Осигурање, Право, Пословне финансије, Банкарска обука, Обука у осигуравајућем друштву

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик)

Физичко васпитање, Математика, Социологија са правом грађана

Стручни предмети:

Банкарско пословање, Осигурање, Банкарска обука, Обука у осигуравајућем друштву, Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање