Економски техничар

Образовни профил: Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Економски техничар је најстарији профил који многи називају „општим смером“. Прошле године је модернизован тако да је осавремењен у складу са захтевима данашњег тржишта рада и потреба факултета. Образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања па су тако након завршетка школовања на овом образовном профилу, ученици оспособљени и за свет рада али поседују висок ниво теоријских знања ако да желе да наставе школовање.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Економско пословање које се реализује у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву. Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на комe ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међународним сајмовима.

Економски техничар ће умети да: обавља финансијско-рачуноводствене послове, комерцијалне, један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта, води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању, обавља готовински и безготовински платни промет, електронски обрађује податке.

Након завршеног  средњег образовања, економски техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим компанијама, књиговодственим агенцијама, ревизорским кућама...


Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Историја, Биологија, Хемија

Стручни предмети:

Принципи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна коресподенција и комуникација, Економска географија

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Историја, Ликовна култура

Стручни предмети:

Принципи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Пословна коресподенција и комуникација, Јавне финансије, Пословна информатика, Економско пословање

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Пословна економија, Рачуноводство, Статистика , Право, Банкарство, Пословна информатика, Пословни енглески језик, Економско пословање

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик), Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Пословна економија, Рачуноводство, Статистика , Право, Банкарство, Пословни енглески језик, Економско пословање, Маркетинг, Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање