Послови и задаци секретара

 • Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих
 • Израда нацрта општих аката Школе.
 • Расписивање конкурса за запослене, пријен документације, члан Конкурсне комисије и израда одлука по конкурсу.
 • Израда уговора о раду, Споразума о преузимању, Решења о упућивању запослених и вођење кадровске евиденције запослених.
 • Израда решења о зарадамазапосленихза Управу за Трезор, решења о 40-то часовној структури радног времена, пуном и непуном радном времену, годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству и др.
 • Попуњавање Статистике.
 • Израда разних дописа.
 • Пријаве и одјава запослених у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.
 • Припремање и достављање разних извештаја и података за орган управљања и службе ван Школе.
 • Обављање послова везане за спровоћење Закона о јавним набавкама.
 • Упис ванредних ученика и израда решења о признавању оцена предмета и полагању допунских испита за доквалификацију и преквалификацију.
 • Присуствовање седницама ШО као известилац по појединим тачкама дневног реда и израда одлука донетих од стране ШО.
 • Обављање и других правних послова по налогу директора школе.