Програм и план Одељењских и разредних већа

Одељењска већа ће на основу својих програма рада настојати да остваре све послове и радне задатке који су везани за успешну реализацију плана и програма, као и оне који су везани за наставне садржаје свих предмета.

Циљеви Задаци одељењских и разредних већа Руководиоци разредних већа

 

 

 

Осигурање квалитета  образовноваспитног рада  у одељењској заједници и разреду

-утврђивање планова рада у редовној настави, слободне активности,

-допунски и додатни рад и друге облике васпитно - образовног рада;

-анализа  остваривања циљева, задатака и садржаја васпитно - образовног рада у настави и другим облицима рада и предлагање мера за њихово унапређење;

-утврђивање распореда писмених задатака;

анализирање и утврђивање успеха ученика на крају класификационих периода као и на крају I иII полугодишта шк.год.

- разматрање владања ученика и предлагање похвала и награда и васпитно-дисциплинских мера;

-организовање професионалне информисаности ученика у оквиру појединих наставних области.

Први разред  

Драгана Гајовић

Мирјана Тимотијевић   

Други разред

Славица Салемовић

Марина Рацковић

Трећи разред     

Јасмина Јеремић-Ћировић  Селаковић Милена

Четврти разред

Гостиљац Снежана

Дакић Ален